Notificare privind politica de confidentialitate Această Notificare de confidenţialitate se aplică tuturor datelor personale pe care ni le furnizaţi şi, de asemenea, tuturor datelor personale pe care le colectăm despre dumneavoastră, fie despre modul în care utilizaţi site-ul nostru web sau aplicaţia mobilă (prin „cookie-uri”). CINE SUNTEM? Societatea RCC Valcod Distribution SRL, cu sediul social în Constanta, Str. Interioara, Nr.3, curte COMAT, Jud. Constanta, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J27/681/2010 și este identificată fiscal prin C.I.F. 27807216 , acționează ca un operator de date cu caracter personal. Aceasta înseamnă că societatea RCC Valcod Distribution SRL decide cum şi în ce scopuri sunt procesate datele dumneavoastră personale. CUM NE PUTEŢI CONTACTA 2.1. Detalii pentru contactarea Societatea RCC Valcod Distribution SRL Pentru întrebări legate de protecţia datelor, pentru a vă exercita drepturile sau pentru a înregistra o reclamaţie, contactaţi responsabilul cu protecţia datelor printr-un mesaj e-mail, la adresa specificată mai jos. Ne puteţi contacta şi expediind un mesaj prin poştă la următoarea adresă sau alegând categoria relevantă a solicitării legate de protecţia datelor după ce v-aţi conectat pe pagina noastră web https://www.rccdistribution.ro şi aţi accesat secțiunea de protecție a datelor cu character personal. 2.2. Detalii pentru contactarea responsabilului cu protecţia datelor al Societatea RCC Valcod Distribution SRL Societatea RCC Valcod Distribution SRL are un responsabil pentru protecţia datelor (DPO – Data Protection Officer) căruia îi puteţi adresa întrebările dumneavoastră. Detalii pentru contactarea DPO: E-mail: dpo@rccdistribution.ro Adresa poştală: În atenţia: DPO; Societatea RCC Valcod Distribution SRL, Constanta, Str. Interioara, Nr.3, curte COMAT, Jud. Constanta. DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE – CE ÎNSEAMNĂ? Datele personale au legătură cu o persoană în viaţă care poate fi identificată clar din datele respective, în particular numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul cardului de credit sau contul bancar sau informaţii de interes special. Identificarea se poate face numai pe baza acestor informaţii sau în conjuncţie cu orice alte informaţii intrate pe alte căi în posesia operatorului sau pretabile pentru a intra într-o astfel de posesie. CUM COLECTĂM DATELE PERSONALE? Datele dumneavoastră personale sunt colectate prin site-ul nostru web, prin aplicaţia mobilă, prin e-mail si prin centrul telefonic. DE CE COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE? (SCOPURILE PROCESĂRII DATELOR) Colectăm şi utilizăm datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri: a) În scopul livrării serviciilor pe care le-aţi achiziţionat de la noi colectăm următoarele date: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, b) Pentru comunicarea cu dumneavoastră (de exemplu, în vederea expedierii comenzilor). În acest scop colectăm următoarele date: numele şi detaliile de contact. c) Pentru a vă furniza oferte speciale, alcătuite pe baza preferinţelor dumneavoastră(fidelizare). În acest scop colectăm următoarele date: numele şi detaliile de contact şi detalii despre istoricul cumparaturilor facute de dumneavoastră. d) Pentru respectarea prevederilor obligatorii ale legislaţiei în vigoare. În acest scop colectăm următoarele date: date personale legate de facturare; date personale legate de obligaţiile noastre legale potrivit cărora raportăm autorităților publice solicitante, datele personale prelucrate. PROCESAREA DATELOR PERSONALE SENSIBILE Societatea RCC Valcod Distribution SRL nu colecteaza date personale sensibile BAZA LEGALĂ A PROCESĂRII DATELOR Baza legală a activităţilor de procesare a datelor indicate la punctele a)-d) din Secţiunea 5 a acestei Notificări de confidenţialitate este formată pe baza consimţământului dumneavoastră, iar începând din 25 mai 2018 şi potrivit dispozițiilor din Articolul 6 (1) (a) din Regulamentul General pentru Protecţia Datelor (Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului şi Consiliului European) (GDPR) şi Articolul 9 (2) (a) din GDPR conform căruia astfel de activităţi de procesare sunt necesare pentru derularea unui contract sau pentru a parcurge etapele, la solicitarea subiectului datelor, pentru intrarea într-un contract, ceea ce înseamnă că astfel de activităţi de procesare se vor efectua pe baza consimţământului dumneavoastră. Baza legală a activităţilor de procesare a datelor indicate la punctul a) din Secţiunea 5 din această Notificare de confidenţialitate este pe baza consimţământului dumneavoastră, astfel de activităţi de procesare se vor baza pe interesul legitim al societății RCC Valcod Distribution SRL. Dacă baza legală este interesul legitim al societății RCC Valcod Distribution SRL, vom ţine cont cu atenţie de interesele dumneavoastră şi de drepturile şi libertăţile dumneavoastră fundamentale, stabilind dacă acestea au prioritate faţă de astfel de interese legitime (testul de echilibrare). Consecinţele refuzului sau eşecul în furnizarea datelor personale. Reţineţi că avem nevoie de datele personale enumerate în Secţiunea 5 a) pentru a vă furniza serviciile noastre. Dacă nu ne veţi furniza datele personale solicitate, nu vom putea să vă furnizăm, în totalitate sau parţial, serviciile pe care le-aţi solicitat. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE? Procesăm datele dumneavoastră personale pe perioada necesară realizării scopurilor stabilite prin această Notificare de confidenţialitate sau pe perioada de limitare prevăzută în legislaţia relevantă , cu privire la arhivarea documentelor justificative. Nu vom păstra datele dumneavoastră personale mai mult decât este rezonabil necesar: 3 ani de la îndeplinirea contractului încheiat cu noi, pentru a respecta legislaţia în vigoare referitoare la păstrarea datelor. Stocăm datele cu caracter personal colectate, atât pe suport de hârtie cât și pe suport magnetic ( hard disc ) pe o perioadă rezonabil necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne incumbă potrivit legislației aplicabile. În cazul documentelor contabile, perioada de păstrare este de 5 ani de la închiderea anului fiscal, în concordanţă dispozițiile codului fiscal. Dacă se iniţiază o procedură disciplinară sau judiciară, datele personale vor fi păstrate până la terminarea procedurilor, inclusiv pe perioada oricăror remedieri posibile, date care urmează, în cazul pretenţiilor civile, să fie şterse la terminarea procedurii. În cazul procesării de date pe bază de consimţământ, datele personale vor fi procesate până când se retrage consimţământul. PROCESAREA DATELOR PERSONALE ÎN ALTE SCOPURI Dacă vom dori să utilizăm datele dumneavoastră personale pentru un scop nou, neacoperit prin această Notificare de confidenţialitate, vă vom furniza o nouă notificare care va explica toate condiţiile legate de noua procesare, înainte ca noua procesare să aibă loc. Dacă este necesar, vă vom cere consimţământul înainte de a începe noua activitate de procesare a datelor. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ DE PROTECŢIE A DATELOR PERSONALE Conform legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor, vă sunt recunoscute următoarele drepturi: să solicitaţi accesul la datele dumneavoastră personale, să solicitaţi corectarea datelor dumneavoastră personale, să solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră personale, să solicitaţi restricţionarea procesării datelor dumneavoastră personale, să solicitaţi portabilitatea datelor, să vă opuneţi procesării datelor dumneavoastră personale (inclusiv să vă opuneţi profilării şi, de asemenea, alte drepturi conectate cu luarea automată a deciziilor), să vă retrageţi consimţământul şi să depuneţi o plângere la autoritatea de supraveghere. 10.1 Dreptul de acces Este posibil să aveţi dreptul de a obţine de la noi confirmarea privind faptul că datele dumneavoastră personale sunt procesate sau nu şi, în cazul în care sunt, să solicitaţi accesul la datele personale. 10.2. Dreptul la rectificare Este posibil să aveţi dreptul de a obţine o copie a datelor personale care au fost procesate. Este posibil să vă solicităm informaţii suplimentare pentru identificare sau pentru alte copii pe care le-aţi solicitat şi este posibil să vă cerem o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative Dreptul de rectificare. Este posibil să aveţi dreptul de a obţine de la noi rectificarea datelor personale incorecte referitoare la dumneavoastră. În funcţie de scopurile procesării, este posibil să aveţi dreptul de a avea date personale incomplete, inclusiv prin modalitatea furnizării unei declaraţii suplimentare. 10.3. Dreptul de ştergere (dreptul de a fi uitat) În anumite circumstanţe, este posibil să aveţi dreptul de a ne solicita ştergerea datelor dumneavoastră personale şi este posibil să fim obligaţi să ştergem astfel de date personale. În astfel de cazuri nu vom mai avea posibilitatea să vă furnizăm serviciile noastre. 10.4. Dreptul de a restricţiona procesarea În anumite circumstanţe este posibil să aveţi dreptul de a ne solicita restricţionarea procesării datelor dumneavoastră personale. În acest caz, datele respective vor fi marcate şi vor putea fi procesate numai în anumite scopuri. 10.5. Dreptul de a vă opune şi drepturi legate de luarea automată a deciziilor În anumite circumstanţe este posibil să aveţi dreptul de a obiecta, în temeiuri legate de situaţia dumneavoastră particulară, în orice moment, faţă de procesarea de către noi a datelor dumneavoastră personale, inclusiv faţă de profilare, şi este posibil să fim obligaţi să nu mai procesăm datele dumneavoastră personale. În plus, dacă datele dumneavoastră personale sunt procesate pe baza interesului nostru legitim, aveţi dreptul să obiectaţi în orice moment faţă de procesarea datelor personale referitoare la dumneavoastră într-un asemenea scop. Mai mult, în anumite circumstanţe legate de luarea automată a deciziilor individuale, aveţi dreptul de a obţine intervenţia umană. Vă informăm că societatea RCC Valcod Distribution SRL nu aplică mecanismul de luare automată a deciziilor. 10.6. Dreptul de portabilitate a datelor În anumite circumstanţe este posibil să aveţi dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, uzual şi care poate fi citit de un aparat (de ex. în format digital) şi este posibil să aveţi dreptul de a solicita transmiterea acestor date către o altă entitate fără impedimente din partea noastră, dacă o astfel de transmisie este tehnic fezabilă. 10.7. Dreptul de retragere a consimţământului Atunci când procesarea datelor dumneavoastră personale se bazează pe consimţământul dumneavoastră, vă puteţi retrage consimţământul în orice moment, fără a ne oferi nicio explicaţie şi gratuit, sens în care ne veți timite o notificare pe adresa sediului social. Retragerea consimţământului nu afectează caracterul legal al procesării pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Dacă vă retrageţi consimţământul faţă de procesarea de către noi a datelor dumneavoastră personale, este posibil să nu vă mai putem furniza, în totalitate sau parţial, serviciile pe care ni le-aţi solicitat. 10.8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere În cazul în care consideraţi că drepturile dumneavoastră privind datele personale au fost încălcate, puteţi, de asemenea, să contactaţi şi să depuneţi o plângere la autoritatea locală pentru protecţia datelor, în particular din statul membru în care aveţi reşedinţa uzuală, locul de muncă sau locul presupusei încălcări. Puteţi, de asemenea, să contactaţi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ale cărei date de contact le regăsiţi la adresa: www.dataprotection.ro. CUM VĂ PROTEJĂM DATELE PERSONALE? Societatea RCC Valcod Distribution SRL îşi respectă obligaţiile care îi revin conform legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor prin :
  • păstrarea datelor personale în formă actualizată;
  • stocarea şi distrugerea lor în siguranţă;
  • nu se colectează şi nu se păstrează volume excesive de date;
  • protejarea datelor personale împotriva pierderii, utilizării greşite, accesului neautorizat şi divulgării, asigurându-ne în acelaşi timp că s-au luat măsurile tehnice corespunzătoare pentru protecţia datelor personale.
  • Luăm măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a asigura protecția datelor dumneavoastră personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, accesului sau divulgării neautorizate, în special în cazul în care procesarea implică transmiterea datelor printr-o rețea, și împotriva altor forme ilegale de procesare.
Societatea RCC Valcod Distribution SRL, în conformitate cu aceste aspecte, aplică, printre altele, diferite niveluri de drepturi de acces la date, prin care se asigură că la date va avea acces numai persoana autorizată corespunzătoare, ale cărei cunoştinţe despre date sunt necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile care decurg din sau au legătură cu performanţele la locul de muncă. PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE Societatea RCC Valcod Distribution SRL poate utiliza în activitatea sa servicii de la diferiţi procesatori de date şi furnizori de servicii externe pentru manevrarea şi procesarea datelor dumneavoastră personale în anumite scopuri, în numele şi în conformitate cu instrucţiunile societății RCC Valcod Distribution SRL. Procesatorii de date vor procesa datele personale atâta timp cât clauzele privind procesarea datelor prevăzute în contractul încheiat cu aceştia sunt valabile şi în vigoare sau până când li se solicită să păstreze datele dumneavoastră conform legislaţiei privind păstrarea datelor. Este posibil să divulgăm datele dumneavoastră personale către următoarele categorii de terţe părţi (destinatari), în scopurile descrise mai jos:
  • terţe părţi precum firme de avocatură, tribunale, alte entităţi sau furnizori de servicii pentru a impune sau pentru a aplica orice prevederi din contractul cu dumneavoastră;
autorităţi guvernamentale sau de aplicare a legii precum poliţia şi autorităţile de reglementare, la solicitarea acestora și numai în măsura în care este necesar conform legilor în vigoare sau pentru protecția drepturilor noastre sau pentru siguranța clienților, angajaților și bunurilor noastre. 12.1. Alţi furnizori de servicii Când achiziţionaţi un serviciu de la un alt furnizor de servicii de pe site-ul nostru web sau prin centrul nostru telefonic (de ex. comandaţi achizitii domenii web) vom transfera datele dumneavoastră personale către furnizorul de servicii respectiv pentru a facilita achiziţia. Procesarea datelor de către aceste părți terțe poate fi efectuată, de asemenea, conform propriei lor politici de confidențialitate. Examinaţi politicile de confidenţialitate direct pe site-urile unor astfel de terţe părţi pentru mai multe informaţii despre practicile lor privind procesarea datelor. Mai mult, primim şi noi informaţii despre dumneavoastră de la terţe părţi, de exemplu atunci când participaţi la un program de loialitate. 12.2. Autorităţi guvernamentale şi instituţii de aplicare a legii Este posibil să transferăm datele dumneavoastră personale către autorități guvernamentale sau instituții de aplicare a legii, cum ar fi poliția și autoritățile de reglementare, la solicitarea acestora și numai în conformitate cu legea aplicabilă sau pentru protejarea drepturilor ori a siguranței clienților, personalului sau bunurilor noastre. TRANSFERUL DATELOR PERSONALE CĂTRE ALTE ŢĂRI RCC Valcod Distribution SRL nu transfera date personale catre alte tari. UTILIZAREA DATELOR PERSONALE ÎN SCOPURI DE MARKETING Vă trimitem newslettere despre tranzacţiile curente şi ofertele speciale dacă ne-aţi solicitat o astfel de comunicare abonându-vă la astfel de servicii sau dacă ne-aţi furnizat detaliile despre dumneavoastră. Nu vă vom contacta prin mijloace electronice în scopuri de marketing decât dacă v-aţi dat în mod expres consimţământul bifând casetele relevante în formularul de introducere a datelor prin care aţi introdus informaţiile dumneavoastră de contact. MODIFICĂRI ALE NOTIFICĂRII DE CONFIDENŢIALITATE În cazul în care vom modifica această Notificare de confidenţialitate, vom publica versiunea ei actualizată pe site-ul nostru web www.rccdistribution.ro ALTE SITE-URI WEB Pentru confortul dumneavoastră și pentru informare, site-ul web www.rccdistribution.ro oferă linkuri către alte site-uri web. Rețineți că aceste site-uri web pot fi deținute și administrate de alte companii și organizații și pot avea politici de securitate și confidențialitate diferite. Societatea RCC Valcod Distribution SRL nu controlează și nu își asumă nicio răspundere pentru nicio informație, material, produs sau serviciu conținut sau accesibil pe aceste site-uri web. RĂSPUNDEREA TERŢILOR RCC Valcod Distribution SRL nu este responsabilă pentru utilizarea datelor dumneavoastră de către terțe părți în scopuri proprii, acolo unde astfel de utilizare este permisă. În astfel de cazuri, aceste terţe părţi sunt considerate şi ele operatori de date; pentru mai multe informaţii, consultaţi politicile lor de confidenţialitate. Această Politică de confidențialitate este în vigoare din 25 mai 2018.